Přejít na obsah

SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ ŽENY

Statut Sociálně demokratických ženStatut Sociálně demokratických žen

Část 1. Úvodní ustanovení

Čl.1. Název, zkratka a sídlo

 

1.      Název: Sociálně demokratické ženy

2.      Používaná zkratka: SDŽ

3.      Sídlo: Lidový dům, Hybernská 7, 110 00 Praha 1

 

Čl. 2. Programové cíle

1.    SDŽ jsou zájmovým hnutím, pracujícím v rámci ČSSD. Řídí se Programem a Statutem SDŽ v souladu s Programem a Stanovami ČSSD. Sdružují ženy sociálně demokratické orientace s cílem prosazovat sociálně demokratický program, zejména:

  1.1. prosazovat ženy do politického, hospodářského a veřejného života na principu rovných příležitostí;

  1.2. vytvářet program zaměřený na rovné postavení žen a mužů a problematiku rodiny, navrhovat jej k zařazení do programu ČSSD, aktivně se podílet na jeho plnění i mimo rámec ČSSD;

  1.3. obhajovat zájmy žen, iniciovat a účastnit se řešení jejich problémů;

1.4. pomáhat při vzdělávání a zapojování žen do aktivního politického života a při rozšiřování členské základny ČSSD;

1.5. prosazovat zastoupení žen v orgánech ČSSD a na kandidátních listinách ČSSD na všech úrovních s cílem naplnit rezoluce Socialistické internacionály, Evropské sociálně demokratické strany (PES) a Mezinárodní strany socialistických žen (SIW)

o rovném zastoupení žen v orgánech a na kandidátních listinách členských stran.

 

2.   SDŽ za účelem plnění výše uvedených programových cílů spolupracuje s mezinárodními ženskými organizacemi, především v rámci Socialistické internacionály, Evropské sociálně demokratické strany (PES), Mezinárodní strany socialistických žen (SIW) a s jinými organizacemi, jejichž cílem je ochrana zájmů žen a rodiny a prosazování rovného postavení žen ve všech oblastech života.

 

Část 2. Členství, práva a povinnosti

 

Čl. 3. Členství v SDŽ

1.    O členství v SDŽ se může ucházet žena, je-li občankou ČR, starší 18 let a potvrdila-li podpisem přihlášky, že souhlasí s Programem a Statutem SDŽ.


2.        Členství v SDŽ je neslučitelné se souběžným členstvím v jiné politické straně než v ČSSD. V takovém případě členství v SDŽ buď nevznikne nebo automaticky zaniká.

 

3. Členství v SDŽ vzniká:

3.1. přijetím nové členky do registrovaného klubu SDŽ rozhodnutím členské schůze klubu;

3.2. rozhodnutí ÚR SDŽ na návrh krajského sdružení SDŽ o registraci nového klubu SDŽ a jeho zakládajících členek.

 

4.    Členství v SDŽ zaniká na vlastní žádost členky, ze závažných důvodů rozhodnutím členské schůze příslušného klubu SDŽ či z důvodů, které jsou uvedeny v odstavci 2 tohoto článku.

 

Čl.4. Práva a povinnosti členek SDŽ

1.    Každá členka SDŽ má stejná práva a povinnosti v rámci SDŽ.

 

2.    Členky mají právo:

2.1. účastnit se jednání a spolurozhodovat o činnosti klubu ve kterém jsou členkami;

2.2. účastnit se jednání jakéhokoliv orgánu SDŽ, pokud projednává závažné okolnosti, týkající se její osoby;

2.3. svobodně v orgánech SDŽ vyjadřovat a obhajovat své názory a stanoviska

k činnosti jednotlivých orgánů a funkcionářek SDŽ, aniž by byly postihovány;

2.4. hlasovat, volit a být voleny do všech funkcí v SDŽ, do orgánů ČSSD mohou volit, být voleny a navrhovány pouze členky ČSSD;

2.5. zaměstnanecký poměr k ČSSD, pokud nevznikl volbou, je překážkou volitelnosti do orgánů SDŽ, nestanoví-li ÚVV ČSSD jinak.

2.6. předkládat návrhy a podněty orgánům SDŽ na všech úrovních;

2.7. dostávat informace a na požádání vysvětlení, týkající se činnosti SDŽ na všech úrovních;

2.8. užívat rady a pomoci orgánů SDŽ při výkonu své funkce v SDŽ či veřejné funkce;

2.9. na poskytnutí právní pomoci v záležitostech souvisejících s činností v SDŽ;

2.10. na odvolání se proti rozhodnutí všech orgánů SDŽ, postupně až k Celostátní konferenci SDŽ, jejíž rozhodnutí je konečné.

 

3.    Členky SDŽ jsou povinny:

3.1. dodržovat Statut SDŽ a řídit se Programem SDŽ;

3.2. svou činností a vystupováním prosazovat program a politiku SDŽ a ČSSD;

3.3. plnit usnesení orgánů SDŽ;

3.4. plnit povinnosti vyplývající z funkce, kterou dobrovolně přijaly, s odpovědností tomu orgánu SDŽ, který je do funkce zvolil.

 

 

 

 

 

Část 3. Struktura a orgány SDŽ

 

Čl.5. Kluby SDŽ

1. Klub SDŽ je základní politickou jednotkou a organizační složkou SDŽ.

2.    Kluby se ustavují na základě svobodného rozhodnutí nejméně pěti členek, které splňují podmínky dané Statutem SDŽ. Nový klub vzniká na základě schválené registrace ÚR SDŽ, na návrh krajského sdružení SDŽ.

 

3.    Každá členka může být členkou pouze jednoho klubu SDŽ.

 

4.    Členská schůze klubu se koná podle potřeby, nejméně však třikrát ročně. Výroční členská schůze klubu se koná nejméně jedenkrát ročně, hodnotí práci klubu, volí a odvolává výbor klubu a volí delegátky okresní konference SDŽ.

 

5.    Výbor klubu je volen na dva roky, sestává z předsedkyně, místopředsedkyň a dalších členek dle rozhodnutí schůze klubu. Výbor klubu svolává schůze klubu a řídí činnost klubu mezi jednotlivými členskými schůzemi.

 

6.    Kluby dle možností sledují organizační strukturu místních organizací ČSSD a podílejí se na jejich činnosti.

 

7.    Kluby se sdružují na okresní a krajské úrovni, analogicky s organizační strukturou ČSSD.

 

Čl. 6. Okresní sdružení SDŽ

1.    Okresní sdružení (obvodní sdružení v hlavním městě Praze) je tvořeno všemi kluby v daném okresu a koordinuje jejich činnost.

 

2.    Okresní konference SDŽ se koná nejméně jedenkrát za dva roky. Hodnotí práci okresního sdružení, volí a odvolává okresní koordinační výbor SDŽ a volí delegátky na krajskou konferenci SDŽ.

 

3.    Okresní koordinační výbor je volen na dva roky, sestává z předsedkyně, místopředsedkyň a dalších členek dle rozhodnutí konference. Svolává okresní konferenci SDŽ nejpozději měsíc před jejím konáním, stanoví klíč pro volbu delegátek. Jeho další práva a povinnosti určují sdružené kluby na konferenci.

 

ČL. 7. Krajská sdružení SDŽ

1.    Krajské sdružení je tvořeno všemi okresními sdruženími a kluby v daném kraji a koordinuje jejich činnost.

 

2.    Krajská konference SDŽ se koná nejméně jedenkrát za dva roky. Hodnotí práci krajského sdružení, volí a odvolává krajský koordinační výbor SDŽ, volí a odvolává členky ÚR SDŽ za kraj dle klíče stanoveného ÚR SDŽ. Volí delegátky na Celostátní konferenci SDŽ.

 

3.    Krajský koordinační výbor je volen na dva roky, sestává z předsedkyně, místopředsedkyň a dalších členek dle rozhodnutí konference. Svolává krajskou konferenci SDŽ nejpozději měsíc před jejím konáním, stanoví klíč pro volbu delegátek. Jeho další práva a povinnosti určují sdružené kluby na konferenci.

 

Čl.8. Celostátní konference

1.         Celostátní konference SDŽ je nejvyšším orgánem SDŽ. Řádná celostátní konference se koná vždy před sjezdem ČSSD. Mimořádná celostátní konference musí být svolána, rozhodne-li o tom ÚR SDŽ třípětinovou většinou všech svých členek.

 

2.    Celostátní konferenci SDŽ tvoří:

2.1. s hlasem rozhodujícím: delegátky zvolené krajskou konferencí dle klíče stanoveného ÚR SDŽ a členky odstupující ÚR SDŽ;

2.2. s hlasem poradním: členky poslaneckého a senátorského klubu ČSSD v PČR, členky vlády, pokud jsou členkami ČSSD či SDŽ, hosté schválení ÚR SDŽ a členky ÚKK SDŽ.

 

3.    Celostátní konference SDŽ projednává a schvaluje zejména:

3.1. zprávu předsedkyně SDŽ o činnosti SDŽ, zprávu místopředsedkyně pro organizaci hnutí SDŽ o činnosti ÚR SDŽ a o organizačním stavu SDŽ a zprávu ÚKK SDŽ;

3.2. politický program, cíle a hlavní úkoly SDŽ pro období do příští Celostátní konference;

3.3. Statut SDŽ, jeho novelizaci

 

4.        Celostátní konference volí:

4.1. předsedkyni SDŽ;

4.2. místopředsedkyni pro organizaci hnutí SDŽ;

4.3. statutární místopředsedkyni SDŽ;

4.4. tři místopředsedkyně SDŽ;

4.5. pět členek ÚKK SDŽ a dvě náhradnice.

 

Čl. 9. Ústřední rada SDŽ

1.    ÚR SDŽ řídí činnost SDŽ v období mezi Celostátními konferencemi SDŽ. Zajišťuje plnění usnesení Celostátní konference SDŽ, schváleného programu, cílů a hlavních úkolů SDŽ. Rozhoduje v oblasti vnitřní organizace SDŽ v období mezi konferencemi. Je za svou činnost odpovědna Celostátní konferenci SDŽ.

 

2.        ÚR SDŽ tvoří:

2.1. předsednictvo SDŽ: předsedkyně SDŽ, místopředsedkyně pro organizaci hnutí SDŽ, statutární místopředsedkyně SDŽ a tři další místopředsedkyně SDŽ;

2.2. předsedkyně jednotlivých krajských organizací a další členky, zástupkyně krajů, zvolené krajskou konferencí dle klíče stanoveného ÚR SDŽ;

2.3. účastnice s hlasem poradním: hosté schválení ÚR SDŽ a členky ÚKK SDŽ.

 

3.        ÚR SDŽ:

3.1. svolává Celostátní konferenci SDŽ nejpozději tři měsíce před jejím konáním, stanoví klíč pro volbu delegátek;

3.2.  na návrh krajského sdružení SDŽ registruje nové kluby SDŽ, v případě sporu rozhoduje o územní působnosti klubu a ze závažných důvodů může zrušit jejich registraci třípětinovou většinou všech svých členek;

3.3. schází se podle potřeby, nejméně třikrát ročně, zpravidla před zasedáním ÚVV ČSSD.

 

Čl. 10. Předsednictvo SDŽ

1.    Předsednictvo SDŽ se skládá z předsedkyně SDŽ, místopředsedkyně pro organizaci hnutí SDŽ, statutární místopředsedkyně SDŽ a tří dalších místopředsedkyň SDŽ. Schází se dle potřeby, dále před každým zasedáním ÚR SDŽ a zpravidla před zasedáním předsednictva ČSSD.

 

Čl. 11. Ústřední kontrolní komise SDŽ

1.        ÚKK SDŽ se ve své činnosti zaměřuje na kontrolu:

1.1.dodržování politického programu, cílů a hlavních úkolů SDŽ;

1.2.dodržování Statutu SDŽ;

1.3.plnění usnesení orgánů SDŽ;

1.4.činnosti SDŽ;

1.5.souladu s usneseními, Programem a Stanovami ČSSD.

 

2.    ÚKK SDŽ se schází nejméně třikrát ročně, pravidelně informuje ÚR SDŽ o svých zjištěních a zpracovává zprávu pro Celostátní konferenci SDŽ.

 

3.    ÚKK SDŽ volí ze svých členek předsedkyni ÚKK SDŽ. Členky mají právo účasti

s hlasem poradním na jednáních všech orgánů SDŽ s právem podávat návrhy, o nichž musí být bezprostředně hlasováno.

 

4.    ÚKK SDŽ spolupracuje s ÚKK ČSSD, její členky zve na svá jednání s hlasem poradním.

 

Část 4. Společné zásady

 

Čl. 12. Usnesení

1.    Volené orgány SDŽ na všech úrovních jsou usnášeníschopné při nadpoloviční účasti svých členek (delegátek) s hlasem rozhodujícím. Orgány SDŽ, které nejsou založeny na delegačním principu, musí o usnášeníschopnosti rozhodnout hlasováním na počátku jednání.

 

2.    Usnesení jsou přijímána prostou většinou přítomných, nestanoví-li Statut SDŽ jinak. V případě rovnosti hlasů se návrh zamítá.

 

3.    Usnesení vyšších orgánů SDŽ jsou závazná pro nižší orgány SDŽ a zároveň pro všechny členky SDŽ.


Čl. 13. Volby

1.    Volby a rozhodování o personálních otázkách probíhají tajným hlasováním, s výjimkou případu, kdy je navržena volba aklamací a žádná z přítomných členek ÚR SDŽ nepodá návrh na tajnou volbu.

 

2.    Volby se řídí volebním řádem.

 

Čl. 14. Účast v orgánech ČSSD

1.    Členky SDŽ, pokud jsou členkami ČSSD, se aktivně účastní práce v orgánech strany, v souladu s platnými Stanovami ČSSD a usilují o maximální zastoupení žen

v orgánech ČSSD.

2.    Pověřené představitelky SDŽ na okresní, krajské a ústřední úrovni se v souladu se Stanovami ČSSD účastní s hlasem poradním jednání příslušného orgánu ČSSD na své úrovni.

3.    Orgány SDŽ na okresní, krajské a ústřední úrovni navrhují v souladu se Stanovami ČSSD doplnění příslušných orgánů ČSSD na stejné úrovni, pokud v těchto orgánech není zajištěn minimální povinný podíl zastoupení žen podle platných Stanov ČSSD.

V návrhu mohou být uvedeny pouze členky SDŽ, které jsou členkami ČSSD.

 

Čl. 15. Odborné komise a kluby pro rovnost

1.    ÚR SDŽ, krajské a okresní sdružení i jednotlivé kluby SDŽ mohou vytvářet své odborné komise jako poradní orgány pro řešení odborných otázek.

 

2.    Při krajských a okresních sdruženích i jednotlivých klubech mohou vznikat kluby pro rovnost jako poradní orgány pro řešení otázek rovného zastoupení žen. Členy těchto klubů mohou být i muži.

 

Část 5. Závěrečná ustanovení

 

Čl.16. Výklad a změny Statutu SDŽ

1.    Výklad Statutu SDŽ provádí v období mezi Celostátními konferencemi ÚR SDŽ.

 

2.    ÚR SDŽ je oprávněna třípětinovou většinou všech svých členek v odůvodněných a závažných případech schválit doplněk či změnu Statutu SDŽ. Odůvodněným případem je např. změna Stanov ČSSD a z toho vyplývající změna Statutu SDŽ nebo usnesení ÚVV ČSSD, týkající se Statutu SDŽ.

 

3.    Tento Statut byl schválen Celostátní konferencí SDŽ dne 25.9.1999 v Praze. Statut nabývá platnosti dnem schválení a účinnosti dnem jeho schválení ÚVV ČSSD.

 

Změny provedené ve Statutu SDŽ byly schváleny Celostátní konferencí SDŽ dne

09. 03. 2003 a ÚR SDŽ dne: 05. 04. 2003, 30. 11. 2003 a 03. 12. 2006.Poslat emailem
Vytisknout
Nahoru